İNTERNET ŞUBESİ HEMEN BAŞVUR
Hemen Başvur İnternet Şubesi
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

MADDE 1 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreçleri aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

‘’Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmıştır.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir.”

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesi, 8 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan asgari ücret ödemeleri ile ilgili değişiklik uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

17.12.2010 tarihi itibariyle, herhangi bir kart çıkaran kuruluş tarafından ilk defa kredi kart tahsis edilen dolayısıyla kredi kartları sistemine ilk defa dahil olan kart hamilleri için, asgari ödeme oranı kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süre ile %40’tır.

Aynı yönetmeliğin 22. maddesi de, “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir. 

  Asgari Ödeme Oranları

Kredi kartı limiti 0 – 14.999 TL arasındaki kredi kartları için : % 30

Kredi kartı limiti 15.000 TL – 19.999 TL arasındaki kredi kartları için : % 35

Kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzeri kredi kartları için : % 40

8/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2.Maddesinin 6.fıkrası aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.:
“Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.