Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

30.06.2021 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/06/2021 tarihli ve 8261 sayılı Kararı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on iki aydan dokuz aya indirilmesine, televizyon alımlarındaki üç bin beş yüz Türk Lirası sınırının beş bin Türk Lirası olarak belirlenerek fiyatı beş bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz ay olarak belirlenmesine, fiyatı beş bin Türk Lirası ve üzerinde olan televizyon alımlarında dört ay olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

09.06.2020 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

17.12.2020 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; elektronik eşya1 alımlarında altı aydan dört aya indirilmesine karar verilmiştir.

elektronik eşya1:) video kamera, ses sistemleri vb. (Bilgisayar ve tablet bu kategoriye dâhil değildir.)

13.01.2020 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/01/2020 tarihli ve 8791 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir.

25.02.2019 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

MADDE 1 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreçleri aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

‘’Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,  çıkarılmıştır.’’

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir.”

12.06.2019 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya,  kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

8 Ekim 2013 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesi, 8 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan asgari ücret ödemeleri ile ilgili değişiklik uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Aynı yönetmeliğin 22. maddesi de, “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir. 

28 Mart 2020 Tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine  eklenen “(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.” hükmünü amir yedinci fıkra hükmü çerçevesinde, kredi kartı limiti yirmi beş bin Türk lirası üzerinde olan kredi kartları için asgari tutar dönem borcunun yüzde kırkı, limiti yirmi beş bin Türk lirası altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi olarak belirlenmiştir.